Delprosjekter

Solveig Moldrheim

Stipendiat i historie (fagdidaktikk)

Dekonstruksjon av fordommer i skolen

Fordommer er skapt historisk og sosialt, og reproduseres i samhandling, også på skoler. Noen ganger kommer de frem som generaliserte uttrykk i diskusjoner i klassen, men de kan også brukes som symboler, gruppebaserte skjellsord eller handlinger. Dette doktorgradsarbeidet undersøker bruken av fordommer og gruppebaserte krenkelser på skolen, hvordan fordommer kan være uttrykk for narrative forkortelser forankret i historien, og hvordan elever ønsker at temaer, relatert til fordommer, blir undervist i.

Kristoffer Løkken Økland

Stipendiat i religionsvitenskap (fagdidaktikk)

Skolen som erfaringsarena

Vår identitet skapes gjennom opplevelser som senere gjenfortelles som rekonstruerte historier om disse erfaringene. Mange ungdommers opplevelser og erfaringer er fra skolen, noe som gjør skolen til en vesentlig institusjon for identitetsutvikling. Skolen er samtidig en viktig arena for vennskap og tilhørighet, men også et sted der ungdom møter fordommer og eksklusjon.  Dette doktorgradsprosjektet handler om hvilke opplevelser og erfaringer unge voksne med jødisk bakgrunn fremhever i deres beskrivelse av skoletiden, hvilke følelser som er knyttet til disse opplevelsene og hva disse opplevelsenes betyr for dem, for derved å kunne diskutere hva disse beskrivelsene sier om skolen og vårt samfunn i dag.

Undervisning i kontroversielle tema

Som en del av prosjektet Skolen som mulighetsarena har vi utviklet et eget studietilbud for lærere (15 stp).

Studiet tar opp og problematiserer undervisning i kontroversielle tema både i et historisk og i et samtidsperspektiv. Sentrale temaer er forholdet mellom historisk minne, historiebruk, flekulturalitet, media og populærkultur.

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskapar om hva som kan oppleves som kontroversielle tema i ulike settinger i tid og rom. Målet er å gjøre deltakerne bedre rustet til å lede diskusjoner om kontroversielle temaer i klasserommet og til å reflektere over egen undervisning om slike tema.

Studiet retter seg mot lærere i historie og religion både i ungdomsskolen og på videregående trinn og starter opp våren 2019. Søknadsfrist 10.12.2018.

Her kan du lese mer om emnet og søke om plass: Undervisning i kontroversielle tema