Om prosjektet

Elever i norske offentlige skoler kommer fra ulike sosiale og økonomiske lag. De har forskjellig etnisk og kulturell bakgrunn, tilhører ulike religioner og livssyn og orienterer seg ulikt med tanke på kjønn og seksualitet. Dette mangfoldet gjør at mulighetene for mobbing, hets og diskriminering hele tiden er til stede, og ord som homo, hore, jøde og muslim brukes stadig oftere som skjellsord blant elever i skolen. På samme tid gjør det store elevmangfoldet skolen til en unik fellessarena for å utvikle demokratiforståelse, toleranse for mangfold og til å forebygge gruppebaserte fordommer blant barn og unge.

For å utvikle skolen som mulighetsarena for demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer er formålet med prosjektet å gi ny kunnskap om hvilke felles mekanismer som ligger bak ulike gruppebaserte fordommer i skolen i dag, og hvordan dette har vært håndtert tidligere. Både interseksjonelle og historiske perspektiver vil gi viktige bidrag til hvordan vi i dag nærmer oss temaer som undertrykkelse, diskriminering og antisemittisme, så vel som toleranse, fredelig sameksistens og mindre vektlegging av forskjeller.

Et prioritert temaområde i prosjektet er å undersøke hvordan gruppebasert hets og fordommer kommer til uttrykk i skolen. Prosjektet har i tillegg et særlig fokus på læreres bevissthet om egne holdninger, samt deres kompetanse til å håndtere kontroversielle temaer i undervisningen knyttet til gruppebaserte fordommer.

Et viktig formål for prosjektet er å

- undersøke hvordan gruppebaserte fordommer oppstår og konstrueres, vedlikeholdes og
forhandles, både i klasserommet og i skolehverdagen for øvrig
- frembringe ny kunnskap om hvordan skolen som mulighetsarena kan bidra til å nyansere,
problematisere og dekonstruere fastlåste stereotypier og etablerte fiendebilder